Poniżej znajdziesz informacje o tym w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane, w szczególności podstawy prawne przetwarzania, sposoby zbierania i wykorzystywania Twoich danych osobowych oraz prawa przysługujące Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY WWW.MOVES.PL

Administratorem Danych Osobowych na stronie internetowej pod adresem: www.moves.pl, zwanej dalej  Platformą jest MOVES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (ul. Zamknięta 10 lok. 1.5, 30-554 Kraków), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000981679, posiadającą numer NIP: 6793243320, REGON: 52254928800000. Oznacza to, że MOVES decyduje o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, czyli o tym, po co i w jaki sposób będą one wykorzystywane.

 1. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę (Administratora Danych Osobowych), należy kierować na następujący adres e-mail: biuro@moves.pl
 2. Na naszej stronie zbieramy następujące dane osobowe:
  1. Imię i nazwisko – są zbierane, gdy jako użytkownicy naszej Platformy (w tym klienci lub potencjalni klienci) przekazujecie nam je Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia, formularza kontaktowego dostępnych na Platformie, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym, w celu skorzystania z usług oferowanych na Platformie,
  2. Numer telefonu – może być zbierany w przypadku kontaktu telefonicznego z Państwa strony (w tym jako klientów lub potencjalnych klientów), a także wtedy, gdy jest on przekazany za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia, formularza kontaktowego dostępnych na Platformie, poczty tradycyjnej, w celu umożliwienia nam kontaktu z klientem w razie zaistnienia takiej potrzeby, w związku z realizacją usług oraz zamówień, jak również w celu udzielenia odpowiedzi na pytania związane z naszą ofertą,
  3. adres e-mail – jest konieczny do prowadzenia korespondencji, założenia konta oraz składania i realizowania zamówień; poprzez adres e-mail wysyłamy do Państwa potwierdzenie złożonego zamówienia, kontaktujemy się z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby związanej z realizacją zamówienia, jak również odpowiadamy na pytania związane z ofertą naszego Sklepu internetowego,
  4. ewentualnie inne dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych spraw lub mogą być podane przez Państwa jako użytkownika naszego Sklepu internetowego (w tym jako klienta lub potencjalnego klienta) za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie internetowym.
 3. Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne przypadkach wskazanych w punkcie poprzedzającym, w tym w szczególności:
  1. w celu skorzystania z oferty dostępnej w naszym Sklepie internetowym poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia,
  2. w celu odpowiedzi na Państwa pytania oraz umożliwienie kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  3. w celu dobrowolnej rejestracji (założenia) przez Państwa konta w naszym Sklepie internetowym; w takiej sytuacji przechowujemy podane przez Państwa dane, aby ułatwić Państwu w przyszłości korzystanie z naszego Sklepu internetowego do momentu wyrejestrowania (usunięcia konta),
  4. w celach marketingu bezpośredniego oraz pośredniego produktów i usług MOVES i usług partnerów handlowych MOVES, o ile Użytkownik wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing,
  5. w celu realizowania usługi (subskrypcji) newslettera – użytkownik może zostać abonentem prowadzonego przez nas newslettera; przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili możesz z niej zrezygnować.
 4. Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszej strony internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie strony internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.
 5. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszej strony internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności. 
 6. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
 1. niezbędnym do wykonania umowy zawartej z klientem lub podjęcia działań na żądanie klienta (użytkownika) związanych z zawarciem umowy;
 2. niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych (np. podatkowych, informacyjnych)
 3. Przetwarzanie Państwa danych odbywa się również na podstawie tzw. uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych. Mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby:
 1. dbać o jakość korzystania z naszej platformy oraz zabezpieczać sprawne działanie znajdujących się na niej funkcjonalności;
 2. prowadzić dla Użytkowników naszej Platformy skrzynkę kontaktową i udzielać odpowiedzi na pytania, które przesyłają do nas przez formularz kontaktowy i zapewniać im pozytywne doświadczenia w kontakcie z nami;
 3. promować naszą ofertę produktów i usług w ramach działań marketingowych – jest to prawnie uzasadniony interes, który został wyraźnie wskazany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych (motyw 47 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych);
 4. zająć stanowisko prawne w sprawach dotyczących roszczeń, które mogą się pojawić w związku ze świadczeniem przez nas usług za pośrednictwem Platformy;
 5. prowadzić nasze strony w social mediach. Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na promowaniu naszych usług, produktów (w tym przygotowywanych wspólnie z kontrahentami) oraz prowadzeniu statystyk dot. korzystania ze stron;
 6. wyświetlać Państwu reklamy lub oferty, które mogą być dopasowane do Państwa zainteresowań, aktywności w serwisach i aplikacjach lub lokalizacji;
 7. dostarczać Państwu treści marketingowych, które mogą być dopasowane, za pomocą wybranego kanału komunikacji (np. email, SMS/MMS, telefon) dotyczących naszych produktów i usług. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na przedstawianiu treści marketingowych w związku z zgodą klienta na użycie w tym celu wybranego kanału komunikacji;
 8. prowadzić analitykę, statystyki marketingowe i badania zadowolenia z usług w celu dostarczania Państwu dopasowanych ofert i treści. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na sprawdzaniu efektywności działań marketingowych, podnoszeniu jakości świadczonej przez nas obsługi użytkowników oraz udoskonalaniu dostępnych u nas produktów i usług. W tym zakresie wymagana jest Twoja wyraźna zgoda (9 ust. 2 lit. a RODO).
 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez naszą Platformę jako Administratora Danych Osobowych w celu realizacji umów sprzedaży oraz wszelkich dodatkowych usług świadczonych na rzecz Państwa (tj. osób których dane dotyczą) i oferowanych w Sklepie internetowym. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 
 2. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą.
 3. Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania opisanych w punkcie powyżej. Usuniemy je, gdy przestaną być potrzebne w ww. celach. Twoje dane przechowujemy, w szczególności:
 1. w celu realizacji umowy i świadczenia usług do czasu wykonania umowy lub zakończenia świadczenia usług, a następnie przez okres niezbędny do skutecznego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, który zazwyczaj wynosi 3 lub 6 lat, ale w określonych przez prawo sytuacjach może być krótszy albo dłuższy;
 2. gdy prawo nakłada na nas określone obowiązki, w szczególności obowiązki podatkowe i rachunkowe, będziemy przetwarzać dane niezbędne dla realizacji tych obowiązków przez okres wymagany przez prawo;
 3. gdy przetwarzamy dane na podstawie zgody, będziemy je przetwarzać nie dłużej niż do czasu jej cofnięcia;
 4. gdy przetwarzamy dane na podstawie uzasadnionego interesu, będziemy je przetwarzać nie dłużej niż do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu, chyba że wcześniej przestaną być niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest przede wszystkim:
  1. 6 ust. 1 lit b RODO tj. niezbędność do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
  2. 6 ust 1 lit c dodac
  3. 6 ust. 1 lit f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie. 
 1. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, gdyby dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, Uczestnicy zostaną o tym uprzednio poinformowani, a Administrator będzie stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.
 2. Żadnych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
 3. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz naszej spółki. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzających. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Sklepu internetowego ani dostarczać Państwu zamówień w wersji cyfrowej. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania podmiotom:
  1. świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasza strona internetowa,
  2. świadczącym inne usługi na naszą rzecz jako Administratora danych osobowych, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania strony internetowej,
  3. świadczą usługi e-mail marketingu (o ile Użytkownik wyrazi odpowiednie zgody).
 4. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych.
 5. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do:
  1. bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO – Administrator jest zobowiązany przekazać Państwu jako osobom, których dane będą przetwarzane, określonych w RODO informacji (m.in. o swoich danych, danych kontaktowych IOD, celach oraz podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, o ile istnieją czy o okresie przez który dane będą przetwarzane lub o kryteriach ustalania tego okresu); obowiązek ten należy spełnić już w momencie pozyskiwania danych (czyli np. podczas składania przez klienta zamówienia w sklepie internetowym), a jeżeli danych nie uzyskuje się od osoby, której dane dotyczą, lecz z innego źródła – w rozsądnym terminie, zależnie od okoliczności; Administrator może zaniechać podawania tych informacji, jeśli osoba której dane dotyczą, już nimi dysponuje,
  2. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podając nam dane osobowe, mają Państwo prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp; nie oznacza to jednak, że mają Państwo prawo dostępu do wszystkich dokumentów, na których Państwa dane widnieją, ponieważ mogą one zawierać informacje poufne; mają jednak Państwo prawo do informacji jakie Państwa dane i w jakim celu przetwarzamy oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwszą kopię wydajemy bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO pobieramy odpowiednią opłatę administracyjną odpowiadającą kosztom sporządzenia kopii,
  3. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO – jeżeli Państwa dane osobowe uległy zmianie, prosimy o poinformowanie nas jako Administratora Danych Osobowych o tym fakcie, aby posiadane przez nas dane były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne; również w sytuacji, gdy nie nastąpiła żadna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek względów dane te są nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób niepoprawny (np. na skutek omyłki pisarskiej), prosimy o informację w celu poprawienia lub sprostowania takich danych,
  4. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO – innymi słowy mają Państwo prawo żądania „skasowania” danych posiadanych przez nas jako Administratora Danych Osobowych oraz prawo do wystąpienia do nas jako Administratora Danych Osobowych, abyśmy poinformowali innych administratorów, którym przekazaliśmy Państwa dane o konieczności ich usunięcia. Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy:
   • cele, do których dane osobowe zostały pobrane, został osiągnięty np. zrealizowaliśmy w całości zawartą z Państwem umowę sprzedaży,
   • podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych była wyłącznie zgoda, która następnie została cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
   • wnieśli Państwo sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uważają Państwo, że nie mamy żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych,
   • Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych – proszę pamiętać, że w takim przypadku muszą Państwo mieć podstawę do swojego żądania,
   • konieczność usunięcia Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa,
   • dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego,
  5. ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO – mogą się Państwo zgłosić do nas z żądaniem ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (co polegałoby na tym, że do czasu wyjaśnienia spawy nasza spółka przede wszystkim jedynie by przechowywała), jeżeli:
   • kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych, lub
   • uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie chcą Państwo, abyśmy usuwali te dane osobowe (czyli nie korzystają Państwo z uprawnienia, o którym mowa w literze poprzedzającej), lub
   • złożyli Państwo sprzeciw, o którym mowa w lit. f) niniejszego punktu, lub
   • Państwa dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np. przed sądem,
  6. przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – mają Państwo prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje Państwu jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych była zgoda lub dane te były przetwarzane w sposób automatyczny,
  7. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez nas danych osobowych, które dotychczas przetwarzaliśmy w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa; w szczególności prawo do sprzeciwu przysługuje wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla potrzeb marketingu bezpośredniego,
  8. niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO – w naszym Sklepie internetowym nie będą Państwo podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w rozumieniu RODO; dodatkowo zawsze będziemy Państwa informowali o profilowaniu, gdyby miało ono mieć miejsce,
  9. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO – jeżeli uznają Państwo że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszamy uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 6. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy, że zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:
  1. przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji np. jeżeli zamieścili Państwo swoje dane w prowadzonych social mediach, w komentarzach itp.,
  2. przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez nas z obowiązków prawnych wynikającego z przepisów – nie możemy usunąć Państwa danych przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają na nas przepisy prawa,
  3. przetwarzanie Państwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.
 7. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punktach poprzedzających, proszę użyć właściwych zakładek w Sklepie internetowym, które pozwalają usunąć Państwa konto i dane zgromadzone w naszym Sklepie internetowym lub proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@moves.pl
 8. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.
 9. Wszelkie słowa pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie naszego Sklepu internetowego, chyba że co innego wynika z treści niniejszej Polityki prywatności.
 10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.